top of page

'שווים בדרכים' תכנית שנתית

תכנית המותאמת למאפיינים הייחודיים של תלמידים עם צרכים מיוחדים. חלק מרכזי בתוכנית זו הוא ערכת הדרכה הכוללת עזרים מותאמים לקהל היעד. בנוסף בערכה, פעילות חווייתית ייעודיות  לקהל ייחודי זה. התוכנית תשתלב בפעילות החינוכית השוטפת בבי"ס ותיתן כלים חדשניים לאנשי ההוראה בחינוך המיוחד להטמיע הרגלי בטיחות יומיומיים לתלמידי המסגרת.
 

התוכנית מותאמת לרמה ההתפתחותית האישית של כל תלמיד, בלי להתייחס לגיל הלומד כמרכיב מאפיין. במהלך הלמידה נאפשר לתלמידים לבנות סכמות ולארגן את המידע באופן שיעזור להם לשלוף מהר יותר פתרון להתמודדות עם בעיות שונות בדרכים. ככלל, ישנו קושי בלימוד תכנים הקשורים להתנהגות נכונה ובטוחה בדרכים, שכן הלמידה מתבססת בעיקר על סימולציות ופחות על מציאות יומיומית. הקושי מתעצם על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בתוכנית זו ננסה להתגבר על הקושי הזה באמצעות סכמות למידה ברמות שונות: בסיסית, בינונית ומתקדמת.

bottom of page