top of page

נסיעה בטוחה

דפי פעילות

זהירות בנסיעה

בפעילות נכיר את הסכנות הטמונות בנסיעה ברכב ואת הבעיה בהסחת דעת הנהג

נסיעה בטוחה

בפעילות נלמד על כללי הנסיעה הבטוחה בכלי רכב פרטיים ונחזור הסכנות בנסיעה ברכב

bottom of page