top of page

נסיעה בטוחה

דפי פעילות

זהירות בנסיעה

בפעילות נכיר את הסכנות הטמונות בנסיעה ברכב ואת המונח הסחת דעת

נסיעה בטוחה

בפעילות נלמד ונחזור על כללי הנסיעה הבטוחה בכלי רכב פרטיים

bottom of page