top of page

רכיבה בטוחה

דפי פעילות

זהירות ברכיבה

בפעילות נפתח מודעות לחשיבות רכיבה בטוחה על אופניים

רכיבה בטוחה

בפעילות נלמד את הכלים לרכיבה בטוחה על אופניים

bottom of page