top of page

הליכה בטוחה

דפי פעילות

התנהגות בטוחה בדרך

בפעילות נבין את כללי הבטיחות בדרך ונתרגל את תכנון הדרך הבטוחה ממקום למקום

זהירות בהליכה

בפעילות נחשף לאתגרים שקיימים במהלך ההליכה בדרך ונכיר את המונח נראות

הליכה בטוחה

בפעילות נלמד פתרונות ונרכוש כלים להליכה בטוחה

נראות

בפעילות נלמד על כלים ושיטות להגברת נראות בדרכים

חצייה בטוחה

בפעילות נלמד את כללי החצייה הבטוחה וחשיבות השימוש בחוש הראייה והשמיעה

תמרורים

בפעילות נכיר את התמרורים בדרך ואת חשיבותם

bottom of page