top of page

הליכה בטוחה

דפי פעילות

התנהגות בטוחה בדרך

בפעילות נפתח כלים לחשיבה בטוחה בדרכים

זהירות בהליכה

בפעילות נחשף לאתגרים שקיימים במהלך ההליכה בדרך ונכיר את המונח נראות

הליכה בטוחה

בפעילות נלמד פתרונות ונרכוש כלים להליכה בטוחה

נראות

בפעילות נלמד על כלים ושיטות להגברת נראות בדרכים

חצייה בטוחה

בפעילות נחזור על כללי החצייה הבטוחה ונתנסה בחציית כביש

תמרורים

בפעילות נכיר את התמרורים בדרך ואת חשיבותם

bottom of page