top of page

73% מהנהגים: מעולם לא עברנו בדיקת אלכוהול על ידי שוטר

73% מהציבור דיווחו כי מעולם לא עברו בדיקת אלכוהול על ידי שוטר, כך עולה מסקר חדש שערכה עמותת אור ירוק באמצעות מכון הסקרים "מאגר מוחות". מהמחקר עולה תמונה עגומה של היעדר הרתעה משטרתית בכבישים והבנה כי הסיכוי להיתפס לאחר ביצוע עבירות תנועה רבות הוא נמוך, למרות זאת רוב מוחלט של הציבור מעונין בחיזוק הנוכחות המשטרתית בכבישים. המחקר נועד לבחון את הסיכוי של נהג להיעצר על ידי שוטר במגוון עבירות תנועה, את אפקטיביות האכיפה המשטרתית והחשיפה לאכיפה משטרתית בכבישים.


אלכוהול ונהיגה הם שילוב קטלני ומדובר באחת העבירות הקשות והחמורות שאיתן המשטרה מתמודדת. מהמחקר עולה כאמור ש-73% מהנשאלים לא נבדקו מעולם על ידי שוטר. בנוסף, 17% מהנהגים טענו כי נבדקו לפני שלוש שנים ויותר ו-10% בלבד טענו כי נבדקו בשנה האחרונה. רק אחד מכל ארבעה (27%) עבר לפחות פעם אחת בחייו בדיקת אלכוהול על ידי שוטר. עוד עולה מהסקר ש-56% מהציבור מעולם לא נבדק על ידי שוטר מכל סיבה שהיא, 30% עברו בדיקה לפני שלוש שנים ויותר ורק 14% נבדקו על ידי שוטר בשנה האחרונה.


כאשר נשאלו מהו לדעתך הסיכוי שנהג בישראל ייעצר על ידי שוטר לאחר ביצוע כל אחת מעבירות התנועה הבאות:


· 48% מהנהגים העריכו כי הסיכוי של נהג להיתפס על ידי המשטרה אם לא נתן זכות קדימה להולכי רגל הוא נמוך ונמוך מאוד, רק 27% העריכו כי הסיכוי להיתפס גבוה וגבוה מאוד.


· 40% העריכו כי סיכוייו של אדם שרכב על אופניים חשמליים בניגוד לחוק להיתפס על ידי המשטרה הוא נמוך ונמוך מאוד, רק 33% העריכו כי הסיכוי להיתפס גבוה וגבוה מאוד.


· 34% מהנהגים העריכו כי הסיכוי של נהג להיתפס על ידי המשטרה אם ביצע עקיפה בקו הפרדה רצוף הוא נמוך ונמוך מאוד, 35% העריכו כי הסיכוי להיתפס גבוה וגבוה מאוד.


· 34% העריכו כי הסיכוי של נהג להיתפס על ידי המשטרה אם עבר באור אדום הוא נמוך ונמוך מאוד, 39% העריכו כי הסיכוי להיתפס גבוה וגבוה מאוד.


· 19% העריכו כי הסיכוי של נהג להיתפס על ידי המשטרה אם נסע מעל המהירות המותרת הוא נמוך ונמוך מאוד, 51% העריכו כי הסיכוי להיתפס גבוה וגבוה מאוד.


· 16% העריכו כי הסיכוי של נהג להיתפס על ידי המשטרה אם דיבר בטלפון הסלולארי קרא/כתב מסרונים הוא נמוך ונמוך מאוד, 58% העריכו כי הסיכוי להיתפס גבוה והגבוה מאוד.


· 15% העריכו כי הסיכוי של נהג להיתפס על ידי המשטרה לאחר שתיית משקאות אלכוהוליים הוא נמוך ונמוך מאוד, 53% העריכו כי הסיכוי להיתפס גבוה וגבוה מאוד.


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "מהסקר עולה כי הציבור לא רואה מספיק את משטרת התנועה ולא מאמין שהיא כלי אפקטיבי במאבק בתאונות הדרכים. את הנתון הזה חייבים לשפר על ידי החזרת האמון של הציבור במשטרה ומיקוד פעילות אכיפתית בעבירות מסכנות חיים. חלק מתאונות הדרכים הקטלניות היו יכולות אולי להימנע לו היו יותר ניידות ויותר שוטרים בכבישים. אין תחליף לנוכחות משטרתית בולטת בכבישים ובמקומות שבהם המשטרה ממקדת פעילות ניתן לראות ירידה בתאונות. המטרה היא לא לתת דוחות לנהגים אלא ליצור אווירה הרתעתית מונעת תאונות ומונעת עבירות תנועה. חסרות כ-200 ניידות לאגף התנועה ולכן כדי להפחית את תאונות הדרכים חייבים להוסיף עוד ניידות ועוד שוטרים שירתיעו עברייני תנועה מלסכן את החיים של כולנו".


רוב הציבור לא חושב שהאכיפה אפקטיבית

רוב המשיבים (64%) סבורים שהאכיפה של משטרת ישראל בכבישים כיום היא כלל לא אפקטיבית עד אפקטיבית במידה בינונית והיא אינה מצליחה להקטין את התאונות בכביש. הציון הממוצע שהציבור מעניק לאכיפת המשטרה בכבישים הוא ציון 5.


אחד מכל שלושה ראה ניידת בתדירות נמוכה או נמוכה מאוד

כאשר נשאלו באיזו תדירות אתה רואה בדרך כלל ניידת משטרה המבצעת אכיפת תנועה בכבישים, 32% השיבו כי הם רואים ניידת כזו בתדירות נמוכה ונמוכה מאוד. רק 26% טענו כי הם רואים ניידת בתדירות גבוהה וגבוהה מאוד.


הרוב המוחלט בעד הגדלת הנוכחות המשטרתית בכבישים

כאשר נשאלו האם יש להגדיל את הנוכחות המשטרתית בכבישים, 73% מהציבור השיבו כי צריך להגדיל את הנוכחות המשטרתית, רק 15% טענו כי אין להגדיל את הנוכחות המשטרתית (12% השיבו "לא יודע").


ממצאים מובהקים מעניינים נוספים:

· שיעור המדווחים על כך שנבדקו על ידי שוטר על רמת האלכוהול בדם גבוה יותר בקרב גברים מאשר נשים.

· ככל שגיל המשיבים עולה, כך שיעור המשיבים שסבורים שיש להחמיר את הענישה עם עברייני תנועה עולה.

· ככל שגיל המשיבים יורד, כך שיעור המדווחים על כך שנבדקו על ידי שוטר על רמת האלכוהול בדם עולה.

· ערבים סבורים שאכיפת המשטרה היא אפקטיבית במידה רבה יותר, לעומת יהודים.


המחקר בוצע באמצע חודש נובמבר 2019 כסקר אינטרנטי באמצעות פאנל קבוע רב משתתפים בקרב 511 משיבים בגילאי 18 ומעלה יהודים וערבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל. טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 4.3%.

2 Comments


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Very easily this site will most likely irrefutably perhaps end up being popular including numerous weblogs individuals, in order to it's persistent content pieces or possibly views. https://j9korea.com/


Like

Allison
Allison
Sep 11, 2021

Hello mate great bllog post

Like
bottom of page