top of page

אתגר הזה"ב

פעילות שיא כיתתית לתלמידי כיתות ה'-ו' בנושא בטיחות בדרכים המופעלת על ידי מנחה מטעם אור ירוק. פעילות המתקיימת בכיתה, התלמידים מחולקים לקבוצות, במהלך הפעילות יקבלו משימות/חידות הנוגעות לסוגיות שונות מעולם הבטיחות בדרכים. פתרון כל שלב יוביל את הקבוצה למשימה הבאה עד לסיום בהצלחה של הפעילות.

bottom of page