top of page

משפט

מערכת תומכת החלטות להערכת העבר התעבורתי של עברייני תעבורה.

"תיאורטית ניתן לומר שכאשר שופט עומד לקבוע עונש לעבריין הוא יכול להתחשב במספר רב של גורמים. למעשה הוא יתחשב רק בחלק מהם, אלה שחשובים במקרה הנדון..."

אורי שילד, המחלקה למדעי המחשב; רות קנאי, הפקולטה למשפטים

אוניברסיטת בר-אילן

לנהוג בזיקנה: בחיפוש אחר איזון חוקי מתוך מבט השוואתי.

"מטרות המחקר היו לבחון באופן השוואתי וביקורתי את ההסדרה המשפטית של נהיגה בגיל זיקנה..."

ד"ר ישראל דורון ואיתי אפטר, החוג לגרונטולוגיה אונ' חיפה

מרץ 2009

bottom of page