top of page

תוכניות לאומיות

וועדת שיינין - הוועדה להכנת תוכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים - עיקרי התוכנית.

"... התוכנית המוצגת, מושתתת על בסיס כלכלי ומטרתה להגדיל את רמת הבטיחות, לפחות כל עוד החיסכון הישיר בנזקים גדול מהעלות..."

יעקב שיינין, יו"ר הוועדה. יולי 2005

עמדות הציבור בנושא תכנית וועדת שיינין.

ממצאי סקר מיום 6-7 יולי 2005 , שנערך ע"י מכון . י.ב כהן למחקר דעת קהל באוניברסיטת ת"א.

הממצאים מבוססים על מדגם ארצי מייצג של האוכ' היהודית הבוגרת, גילאי 18 ומעלה.

וועדת שיינין, הרשות החדשה לבטיחות בדרכים - התוכנית לעומת החוק.

"... יש רשות סטטוטורית עצמאית לחלוטין לבטיחות בדרכים; יש חוק הרשות לבטיחות בדרכים..."

ד"ר יעקב שיינין, יולי 2005 - נובמבר 2006

יישום מסקנות וועדת שיינין במסגרת הרשות החדשה.

"... המטרה: להגיע בתוך 10 שנים לרמת הבטיחות בדרכים של קבוצת המדינות המובילות - אנגליה, הולנד, פינלנד, אוסטרליה, נורבגיה ושוודיה במונחי הרוגים לנסועה..."

מר ליאור כרמל, נובמבר 2006

תוכניות לשיפור הבטיחות בדרכים בעשר המדינות המובילות בעולם.

"... בעשור האחרון ניצפו ירידות ניכרות במספרי ההרוגים בתאונות הדרכים במדינות המתקדמות, כאשר במדינות אלה ככלל הופעלו תוכניות לאומיות לבטיחות בדרכים..."

ד"ר ויקטוריה גיטלמן, גב' לימור הנדל, אינג' רובי כרמל, פרופ' שלמה בכור.

אוקטובר 2010

הפחתת ההרוגים בתאונות דרכים לחצי.

ניתוח מקרה - ויקטוריה, אוסטרליה 2004–1989.

משרד התחבורה של ארה"ב, אפריל 2006

HALVING Roadway Fatalities - A Case Study from Victoria, Australia 1989-2004.

U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration, April 2006

bottom of page