top of page

היסח דעת ועייפות

היסח דעת של נהגים צעירים מהסמארטפון: דפוסי שימוש וטכנולוגיות מסייעות להפחתה.

ד"ר גילה אלברט, ד"ר ציפי לוטן. יוני 2017

"מהי יעילותן של שיטות שונות לעיכוב תסמיני עייפות במהלך נהיגה ממושכת אשר במרבית המקרים מובילה את הנהג למצבי עייפות ואף הרדמות..."

פרופ' דוד שנער, ד"ר עדי רונן, גב' פנינה גרשון

אפריל 2008

"מהו תפקידם של הגורמים האישיים, סביבה ארגונית של העבודה, תנאים סביבתיים של העבודה והלחץ הנובע מכך, שעות העבודה, תנאי העבודה ומשקל הרכב בהתרחשות תאונות / כמעט תאונות וכישלונות מסוגים נוספים..."

פנינה אבר הדני, סולימאן חוסייני, אור נתיב, אליוט ברי, אליהו ד. ריכטר

"מתי מגיעים?" דרכי התמודדות של הורים עם הסחת דעת הנגרמת על ידי ילדים בזמן הנהיגה: חסמים, אתגרים, פתרונות ופיתוח גישה תקשורתית מנקודת ראות הורים.

גב' כרמית עירון פלר בהדרכת פרופ' נורית גוטמן. ינואר 2015

הערכה שיטתית של יעילות השימוש באמצעי התרעה ברכב במצבי עומס תפיסתי משתנים.

ד"ר יפה ישרון, הדס מרציאנו

SAMBA: Smartphone Apps Mapping and Benefits Assessment for the promotion of road safety.

Gila Albert, Oren Musicant, Tsippy Lotan. June 2016

bottom of page