top of page
עיגול לטובה עמוד עיגול לטובה1.JPG

משתמשי דרך פגיעים

דוח היפגעות הולכי רגל בתאונות דרכים - עמותת אור ירוק

דוח היפגעות בתאונות עם אופניים וקורקינטים חשמליים - עמותת אור ירוק


בחינת בעיית בטיחות הולכי הרגל בדרכים הבין עירוניות בישראל וגיבוש דרכי פעולה לצמצום התופעה.
ד"ר ויקטוריה גיטלמן, אינג' רובי כרמל, פאני פיסחוב, לימור הנדל, פרופ' דורון בלשה
דצמבר 2010

הסעות תלמידים בישראל: מחקר תצפיתני לאיתור גורמי סיכון אפשריים להיפגעות ילדים הקשורה להסעות תלמידים

"מתי מגיעים?" דרכי התמודדות של הורים עם הסחת דעת הנגרמת על ידי ילדים בזמן הנהיגה: חסמים, אתגרים, פתרונות ופיתוח גישה תקשורתית מנקודת ראות הורים

כרמית עירון פלר, ינואר 2015

אפיון דפוסי רכיבה, היפגעות ומיגון רוכבי אופניים - כבסיס לצמצום היפגעות ובניית תוכנית מניעה

ד"ר קובי פלג, המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר

מרחב זכות הולכי רגל - דו"ח מסכם

בחינת מודלים שונים בהם ניתן בכפיפה, לשרת את צרכי התנועה הממונעת , ולשפר ולטפח את מרחבי זכות הולכי הרגל.

פרופ' משה מרגלית, ד"ר יודן רופא, ד"ר אהובה ווינדזור, אדר' גלית ירושלמי

עידוד השימוש באופניים לקידום תחבורה בת-קיימא

עבודה סופית במסגרת הקורס "בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא"

בהנחיית ד"ר משה גבעוני, פברואר 2016

השפעה של גיל ומיומנות בתפיסת סכנה בנהיגה

כיצד גיל ומיומנות משפיעים על יכולתו של הנהג לזהות סכנות בנהיגה?

אבינועם בורובסקי, דצמבר 2006

Towards understanding child-pedestrian’s deficits in perceiving hazards when crossing the road

Tal Oron-Gilad, Ph.D., Anat Meir, Hagai Tapiro, Avinoam Borowsky

September 2001

סקרי אופנועים בדרכים הבינעירוניות: חשיפה, סיכוני דרך ומאפייני תאונות

אינג' רן זילברשטיין, ד "ר דוד זיידל, אינג' רותי בן-זינו

נובמבר 2009

בטיחות בדרכים והליכה ברגל לבית הספר היסודי.

עבודת גמר, החוג לגיאוגרפיה וסביבת אדם, אוניברסיטת תל אביב

איימי ליפמן, נובמבר 2008

הולכי רגל פצועים היקף הבעיה, נסיבות, פרופיל הפציעה ותוצאים.

מלכה אביצור, גליה ביגמן , המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר

אוגוסט 2007

Driving-related adaptation patterns among elderly drivers in Israel: Description, antecedents and well-being outcomes.

Sara Carmel, M.P.H., PhD, Ben-Gurion University

Risk factors for car accidents due to reduction of visual abilities during low light conditions.

Uri Polat, June 2008

bottom of page