top of page

משליכים לעת זקנה: בני 65 ומעלה נהרגים בתאונות דרכים בשיעור כפול מחלקם באוכלוסייה

כ-22% מהרוגי תאונות הדרכים בעשור האחרון היו אזרחים וותיקים בני 65 ומעלה – פי שניים יותר מאשר חלקם באוכלוסייה. כך עולה דו"ח חדש שהוכן בעמותת אור ירוק לרגל שבוע הבטיחות בדרכים.


תהליך הזדקנות האוכלוסייה בישראל נמשך באופן הדרגתי; עם קום המדינה היה חלקם של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה 4% בלבד, בשנת 2019 – 12.0%. במקביל לגידול מספרם של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה ישנו גידול גם בהיפגעותם בתאונות דרכים. בשנת 2019 נפגעו יותר מ-2,500 אזרחים ותיקים בתאונות דרכים ו-67 מהם נהרגו. שבעה אזרחים ותיקים נפגעים בתאונות דרכים בממוצע בכל יום ויותר מאזרח אחד נהרג בכל שבוע. שנת 2019 הייתה שנת שיא בהיפגעותם של האזרחים הוותיקים בתאונות דרכים בעשור האחרון -2,532 בני אדם, יותר מאשר כל שנה אחרת בעשור האחרון ועליה של 4% בהשוואה למספר הנפגעים בשנת 2018.

67 אזרחים ותיקים נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2019, המהווים כ-19% מכלל ההרוגים – אחד מכל חמישה הרוגים, לעומת שנת 2018 שבמהלכה נהרגו 78 אזרחים וותיקים בתאונות דרכים – ירידה של 16%.
ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "מדינת ישראל מפקירה את ההורים שלנו. אנשים שייסדו את המדינה ועברו מלחמות לא מצליחים לשרוד את המלחמה שבכביש. המדינה חייבת להתחיל להתחשב באוכלוסייה המיוחדת הזאת ולהתאים עבורה את התשתית. חייבים להתקין פסי האטה באזורים בהם קיים ריכוז גבוה של אזרחים וותיקים כמו בתי אבות ומרכזי יום לקשיש, לצבוע את מעברי החציה ולהאריך את משך האור הירוק ברמזור. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והרשויות המקומיות חייבים לשתף פעולה בשיפור התשתית בסביבת ריכוז גבוהה של אזרחים ותיקים ובצמצום היפגעותם הגבוהה בתאונות דרכים. רק בשילוב כוחות נוכל למנוע את ההרוג הבא".


רוב ההרוגים בעשור האחרון - הולכי רגל

מהדו"ח אשר מתבסס על ניתוח נתוני הלמ"ס עולה כי 56% מהאזרחים הוותיקים שנהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון נהרגו כשהלכו ברגל . 20% נהרגו כשנהגו ברכב ו-14% מהאזרחים הוותיקים נהרגו כנוסעים ברכב. היכולת לשרוד תאונת דרכים של אדם מבוגר קטנה משל אדם צעיר ולכן נתוני ההרוגים מצביעים על היפגעות גבוהה כהולכי רגל. בנוסף, בגילאים מבוגרים פוחת השימוש בכלי הרכב ורבים בוחרים ללכת ברגל. לכן, השילוב בין הליכה מרובה ברגל, פגיעות גבוהה ויכולת התאוששות והחלמה ארוכים מציבים את האזרחים הוותיקים כאוכלוסייה בסיכון גבוה להיפגע כהולכי רגל.

בשנת 2019 נהרגו 31 הולכי רגל בני 65 ומעלה בתאונות דרכים, והם היו כ-35% מהולכי הרגל שנהרגו בתאונות דרכים פי שלושה יותר מחלקם באוכלוסייה.


ינואר הוא החודש עם הכי הרבה נפגעים

ינואר הוא החודש שבו נפגעו הכי הרבה אזרחים ותיקים בתאונות דרכים בעשור האחרון (2,003 בני אדם) ואילו ספטמבר הוא החודש שבו נפגעו הכי מעט אזרחים ותיקים בתאונות דרכים בעשור האחרון (1,740 בני אדם).

דצמבר הוא החודש עם הכי הרבה הרוגים

דצמבר הוא החודש שבו נהרגו הכי הרבה אזרחים ותיקים בתאונות דרכים בעשור האחרון (76 בני אדם), אוגוסט ואוקטובר גם הם חודשים "אדומים" (72 הרוגים) בעשור האחרון. בחודש אפריל נהרגו הכי מעט אזרחים ותיקים בתאונות דרכים בעשור האחרון (43 בני אדם).

יום ראשון הכי מסוכן לאזרחים הוותיקים

נפגעים- ימי ראשון (3,974 אזרחים ותיקים) וחמישי (3,672 אזרחים ותיקים) הם הימים שבהם נפגעו הכי הרבה אזרחים ותיקים בתאונות דרכים בעשור האחרון. יום שבת הוא הבטוח עבור האזרחים הוותיקים מבין ימי השבוע (1,903 אזרחים ותיקים).

הרוגים- בדומה לנתוני הנפגעים כך גם נתוני האזרחים ההרוגים. ימי ראשון (144 אזרחים ותיקים הרוגים) וחמישי (123 אזרחים ותיקים הרוגים) הם הימים שבהם נהרגו הכי הרבה אזרחי ותיקים בתאונות דרכים בעשור האחרון. יום שבת הוא הבטוח עבור האזרחים הוותיקים מבין ימי השבוע (63 אזרחים ותיקים הרוגים).

שעות הבוקר המאוחרות הן המסוכנות לאזרחים הוותיקים

1,980 אזרחים ותקיים נפגעו בתאונות דרכים בעשור האחרון בין השעות 11:00-12:00, השעה שבה נפגעים הכי האזרחים ותיקים במהלך היממה. שעות הבוקר המאוחרות הן השעות המסוכנות לאזרחים הוותיקים, מגמה שהולכת ופוחת לקראת הערב ושעות הלילה. רוב האזרחים הוותיקים פעילים בשעות הבוקר ושעות החשיכה מאופיינות בהמצאות בבתים או במקום סגור ובטוח.

59 אזרחים ותיקים נהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון בין השעות 10:00-11:00, השעה הקטלנית ביותר ביממה לבני ה-65 ומעלה. בדומה למגמת ההיפגעות בתאונות דרכים, גם בקרב ההרוגים שעות הבוקר המאוחרות הן הקטלניות ביממה, מגמה שהולכת ודועכת לקראת שעות הערב.


רוב הנפגעים מהחברה היהודית

היפגעותם של האזרחים הוותיקים בתאונות דרכים בולטת בעיקר בקרב החברה היהודית. אזרחי החברה היהודית מהווים 86.6% מאוכלוסיית האזרחים בני 65 ומעלה (בסוף שנת 2019) ונפגעים בתאונות דרכים בשיעור כמעט זהה (88%). האזרחים מהחברה הערבית ערבים מהווים 8.7% מכלל האזרחים הוותיקים ונפגעים בתאונות דרכים בשיעור כמעט זהה (9%).בחברה הערבית נהרגים בשיעור של 38% יותר מחלקם באוכלוסייה

84% מהאזרחים הוותיקים שנהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון היו מהחברה היהודית, נתון כמעט זהה לחלקם באוכלוסיית בני ה-65 ומעלה. 12% מהאזרחים הוותיקים שנהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון היו מהחברה הערבית, גבוה ב-38% מחלקם היחסי.

גברים נפגעים יותר מנשים

בישראל ישנם 487 אלף גברים מעל גיל 65, המהווים כ-40% מסך אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, אך הם נפגעו בתאונות דרכים בעשור האחרון בשיעור של 55% - 37.5% יותר מחלקם היחסי באוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

606 אלף נשים מעל גיל 65 מהוות כ-60% מאוכלוסיית האזרחים הוותיקים והן נפגעות בתאונות דרכים בשיעור של 45% - 25% פחות מחלקן היחסי באוכלוסיית הוותיקים.

גברים נהרגים יותר מנשים

פערי ההיפגעות בתאונות דרכים בין נשים וגברים מעל גיל 65 הולכים מתרחבים כשמדובר בהרוגי תאונות דרכים. 64% מהאזרחים הוותיקים שנהרגו בעשור האחרון באונות דרכים היו גברים, 60% יותר מחלקם באוכלוסיית הוותיקים.

36% מהוותיקים שהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון היו נשים – 44% פחות מחלקם באוכלוסיית הוותיקים

עבירות נהיגה בעת תאונת דרכים עם נפגעים

עבירות הנהיגה השכיחות ביותר בקרב נהגים בני 65 ומעלה שעברו עבירת נהיגה בעת תאונת דרכים עם נפגעים בשנת 2019 היו:

· אי מתן זכות קדימה להולך רגל, כ- 27% מהנהגים בגיל זה (לעומת כ- 17% בכלל האוכלוסייה).

· אי ציות לרמזור, כ -21% מהנהגים בגיל זה (בדומה לכלל האוכלוסייה).

יש לציין כי אי ציות לרמזור היא עבירת הנהיגה השכיחה ביותר בקרב נהגים בכלל האוכלוסייה.

כדי לצמצם את היפגעותם הגבוהה של האזרחים הוותיקים בתאונות דרכים, בעמותת אור ירוק ממליצים למקד פעילות נרחבת בקרב הולכי הרגל הוותיקים מהחברה היהודית. יש להתאים את סביבת מעברי החצייה להולכי הרגל הוותיקים תוך הנמכת המדרכה לפני מעברי חצייה, סימון המדרכה הסמוכה למעבר החצייה, שימוש בתמרור גדול ובולט והתאמת הרמזורים להולכי רגל במעברי החצייה כך שיתאימו לחצייה איטית יותר. עיקר תשומת הלב צריכה להינתן למקומות שבהם נמצאים משתמשי דרך ותיקים רבים, כגון מרכזי ערים, אזורים שבהם יש מועדוני ותיקים, מרכזי יום ובתי דיור מוגן, כמו גם מקומות ייעודיים שבהם נמצאים ותיקים רבים – בקרבת קופות חולים, פארקים ומרכזי קניות. במקומות אלו יש להביא למיתון תנועה ולהורדת מהירויות הנסיעה בין אם באמצעים תשתיתיים ובין אם באמצעות אכיפה ייעודית. במקביל, הפצת מידע חשובה כדי לתת לאזרחים הוותיקים ולקרובים אליהם (משפחה, מטפלים) מידע לגבי המגבלות התפקודיות הקשורות בהזדקנות ועל העזרים הקיימים כדי שיוכלו להמשיך לנהוג בבטחה עד כמה שניתן או ללכת ברגל. יש לבצע פעילות הסברה בקרב יתר משתמשי הדרך הוותיקים שאינם נוהגים עוד. פעילות זו צריכה גם היא להתייחס למגבלות הייחודיות של הוותיקים כהולכי רגל, משתמשי תחבורה ציבורית וכו'.

1 comentário


Yumi Vega
Yumi Vega
02 de fev. de 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Curtir
bottom of page