top of page

פעילות בקהילהעמותת "אור ירוק" הקימה רשת של מתנדבים בכל רחבי הארץ שמטרתם לקדם את הבטיחות בדרכים ולמנוע נפגעים בתאונות דרכים בקהילה. המתנדבים פועלים ברחבי היישובים בשיתוף הרשויות המקומיות, מעלים את מודעותם של התושבים לנושא וכן פועלים למען רחובות בטוחים יותר.

המתנדבים מקדמים יוזמות חינוכיות, הסברתיות ואחרות ובאופן זה הם משמשים משענת לרשות המקומית בתחום הבטיחות בדרכים. בין הפעילויות אותם מבצעים המתנדבים לאורך השנה: הקמת דוכני הסברה בנושאים שונים כמו שתייה ונהיגה, היסח דעת, הליכה בטוחה ועוד, איתור מפגעי בטיחות בקרבת מוסדות חינוך,

שיתוף הפעולה של המועדונים עם הרשויות המקומיות חשוב להצלחת המשימה של הצלת חיי אדם. ההנהגה המקומית קובעת את נושאי הפעילות בהתאם לצרכים הספציפיים-המקומיים. חברי ההנהגה בכל מועדון כוללים מתנדבים פעילים מהיישוב, נציגות של עמותת אור ירוק הארצית, ונציג של הרשות המקומית. המועצה מאפשרת לחברי המועדון גישה למידע הנוגע לפעילויות הבטיחות של היישוב, מסייעת לפעילויות המועדון, משתפת את המועדון בפעילויות בטיחות וופועלת במשותף עם העמותה מול משרד החינוך בהמלצה לשלב את פעולות המועדון לקידום הבטיחות ותכניו בתכנית הלימודים בבתי ספר. עמותת אור ירוק מספקת למועדונים סיוע ארגוני ומקצועי.


bottom of page