top of page

פעילות אור ירוק בחברה הערבית


כל הרוג שלישי בתאונות דרכים בישראל הוא מהחברה הערבית. החברה הערבית מהווה כ-20% מסך תושבי מדינת ישראל אך שיעורם בקרב ההרוגים בתאונות דרכים נאמד בכ-30%. לאור הנתונים הקשים מפעילה עמותת אור ירוק החל משנת 2011 את "תכנית אור ירוק בחברה הערבית".

במסגרת התכנית מתקיימות פעילויות מגוונות בכל מוסדות החינוך ובקרב התושבים ברשויות המקומיות. את התכנים מעבירים פעילי העמותה, מתנדבי השירות הלאומי אזרחי, צוותי החינוך במוסדות וסטודנטים מטעם תכנית פרח.

במהלך הפעילויות מועברים תכנים המתואמים לגיל המודרכים:

- בגני הילדים מעבירים את המסרים באמצעות סיפורים, דפי פעילות ועבודות יצירה. הילדים משמשים כ"שגרירים" לנושא ומעבירים את המסרים להורים ולשאר בני המשפחה.

- בבתי הספר התכנית מציעה הרצאות, מצגות, הפעלות מותאמות גיל וסיפורים אישיים.

-


בקהילה משמשים המתנדבים נאמני בטיחות ובמסגרת זו מבצעים תצפיות, סקרים והעברת דיווחים לרשויות על מפגעים בקרבת מוסדות החינוך.

כלל הפעילויות בתכנית "אור ירוק בחברה הערבית" נועדו להעלות את המודעות לסכנות הטמונות בדרכים ולעודד אותם לפעול באופן אקטיבי לשמירה על חייהם.


bottom of page