top of page

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר אור ירוק (להלן: "האתר"). אתר זה מנוהל ומתופעל על ידי עמותת אור ירוק(להלן: "העמותה"). האתר מספק למשתמש בו מידע ותכנים בקשר עם פעילות העמותה, פרוייקטים בהם היא קשורה ומידע כללי בנוגע לבטיחות בדרכים.

הסכמה לתנאי השימוש באתר

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של העמותה מראש ובכתב. דע לך, כי העמותה שומרת לעצמה  את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

התחייבויות הגולש

העמותה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את הגולשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך נדרש שלא לבצע איזה מהפעולות הבאות:

א.      התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או הטענה או שידור של כל חומר שקרי או מטעה. 

ב.       שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.

ג.        הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכ לדואר אחר.

ד.       הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את העמותה לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

ה.      פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת העמותה בכתב ומראש.

ו.        הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור העמותה לכך בכתב ומראש.

ז.        הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר.

ח.      איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.

ט.      קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

י.        קישור לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק"). אין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

יא.   הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

העמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את העמותה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

 

אופי התכנים באתר

התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של העמותה ו/או תכנים שמקורם במשתמשי האתר ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים. העמותה מבקשת להבטיח כי הגלישה והשימוש באתר יהיו ידידותיים ונעימים לכל הגולשים. חופש הביטוי הוא אמנם מאבני היסוד של מדינת ישראל, אך כך שמירה על כבודו של הזולת ועל פרטיותו.

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים אלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קבוצות דיון (פורומים) ובלוגים - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של העמותה.

לאור האמור לעיל, בעשותך שימוש באתר במסגרת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מכך והנך נדרש להימנע מלפרסם בו את התכנים הבאים:

א.      תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, או מוציאי לשון הרע.

ב.       תכנים המעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות ו/או אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.

ג.        תכנים הפוגעים בפרטיות.

ד.       תכנים מזיקים ו/או הפוגעים ברגשות הציבור.

ה.      תכנים בעלי אופי מסחרי ו/אוהמכילים מידע פרסומי כלשהו.

ו.        תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך.

ז.        תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

ח.      תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לבלוג בו הנך נמצא.

ט.      כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

י.     כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.

יא.   כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.

יב.    כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

בתנאי שימוש אלה: המונח "תוכן" או "תכנים" משמעם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את התכנים שמקורם במשתמשי האתר לפני פרסומם ואף לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בעמותה ו/או באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן את הזכות למחוק תכנים כאלו בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין באמור כדי להטיל כל אחריות על העמותה.

לתשומת לבך:התכנים שאתה מוסר או תמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והעמותה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, העמותה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. העמותה לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

בנוסף לתכנים שמקורם בגולשי האתר, יתכן ויפורסמו באתר גם תכנים שמקורם בצד שלישי שאינו העמותה כגון, אך לא רק, מחקרים, סקרים וכדומה. תכנים אלו מובאים כשירות לציבור הגולשים. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת העמותה או את עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. העמותה אינה ערבה לכך שבדקה את התכנים הללו טרם פרסומם.  

 

אחריות העמותה

העמותה משתדלת שהמידע והתכנים באתר יהיו מדויקים, אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של העמותה ו/או צדדים שלישיים. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). מובהר בזאת כי העמותה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים, בין אם מקורם בעמותה, בצדדים שלישיים או בגולשי האתר, הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים שלהגולשים באתר וכן לא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין האמור לעיל. השימוש באתר  ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. עליך החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה בך בהסתמך על התכנים. במקרים בהם מפרסמת העמותה מידע שימושי מומלץ כי תיצור קשר ישירות עם צד ג' הרלוונטי על מנת לאמת מידע זה.

 

העמותה ממליצה לך לנהוג בזהירות רבה בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים, ובעיקר מידע מקצועי הניתן על ידי מומחים, משפטנים, רופאים, אנשי ביטוח, פסיכולוגים וכו'. מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית והוא תלוי מטיבו בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. העמותה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. 

 

קניין רוחני

כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלותה הבלעדית של העמותה או של צד שלישי, שהרשה לעמותה להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רשיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של העמותה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של העמותה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לעמותה, שמורים לעמותה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כלחלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של העמותה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

העמותה אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לעמותה רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול  דעתה, באתר, בדברי  דפוס, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים.

 

מדיניות פרטיות - הגנה על פרטיות הגולשים

העמותה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. סעיף זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הסעיף סוקר, בין השאר, את האופן שבו משתמשת העמותה במידע האישי הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר או המוצעים באתר, ייתכן ותתבקש לספק לעמותה מספר פרטים אודותיך, בין בדרך של רישום באתר ובין באמצעות רישום ישיר בעמותה. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת, מספר טלפון ופרטים נוספים. בנוסף לפרטים אלו, לצורך שימוש בחלקים מסוימים באתר, יהיו גולשים אשר יתבקשו לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויים לצורך קבלת שירותים מסוימים (להלן: "המידע האישי").עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. העמותה (או מי מטעמה) תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי - זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך - זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. העמותה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים כאמור לצדדים שלישיים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

העמותה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים: העמותה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

א.      כאשרה עמותה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש;

ב.       כאשר העמותה תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;

ג.        אם העמותה תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי;

ד.       אם העמותה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;

ה.      במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין העמותה;

ו.        בכל מקרה שהעמותה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

במקרים אלו רשאית העמותה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראותהצו השיפוטי. זאת, מבלי לגרוע מזכותה של העמותה להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון מידע סטטיסטי כאמור לעיל.

בנוסף, יתכן כי בעתיד העמותה תרצה להציע לך שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות מטעם צדדים שלישיים. במקרים כאלו, העמותה תבקש את רשותך באשר למסירת המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו בקשר עם שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות שיוצעו באתר כאמור. העמותה לא תעביר את המידע האישי שלך ללא קבלת הסכמתך לכך מראש.

דע, כי העמותה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך), לרבות קשר טלפוני,  או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ו/או משווקים, כאמור לעיל.

גולש העושה שימוש בסיסמה יהא אחראי באופן מלא לשמור את סודיות הסיסמא ואתה מתחייב להודיע לעמותה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך.

שינויים במדיניות הפרטיות: העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשנה העמותה מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו היא משתמשת במידע האישי שנמסר על ידך, תודיע לך העמותה על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר ופרסום תנאי השימוש המכילים את השינוי באתר (לרבות תאריך השינוי כאמור).

העמותה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לעמותה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העמותה על פי כל דין.

 

שימוש ב- cookies בקישורים (links) ובהפניות

"Cookie" הנו קובץ טקסט אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר זה מתבצע שימוש ב-- Cookies  בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר ובכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. המידע המצוי על ה- - Cookie ובו עושה העמותה שימוש, הינו מוצפן, כך שרק העמותה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה. בהסכימך לתנאי שימוש אלה אתה מתיר לעמותה ל"השתיל"Cookies על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב- Cookies ולזהותך על פיו. במידה ואתה מעוניין למחוק את ה- Cookies עליך לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן בו אתה משתמש, ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם. עם זאת, זכור שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "צדדים שלישיים"). התכנים אינם מתפרסמים על ידי העמותה, או מטעמה והעמותה איננה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר העמותה, אינו מעיד על הסכמת העמותה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. העמותה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. העמותה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 

העמותה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולעמותה לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בקשר עם התקשרות כאמור.

בהתאם לאמור לעיל, העמותה אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש,  קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר העמותה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את העמותה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

 

 

כללי

העמותה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו.

העמותה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל העמותה או מי מספקיה או ייפגע מכלסיבה אחרת, והעמותה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמולך או לרכושך עקב כך.

העמותה תהא רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר, אם לא תעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העמותה על פי כל דין.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

פנה אלינו

העמותה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

 

עמותת אור ירוק – השופטים 38 רמת השרון,

טלפון: 03-7707777

 

oryarok@oryarok.org.il

bottom of page